24/06/2016: Απευθείας ανάθεση για την την εξαγωγή – επισκευή και επανατοποθέτηση υποβρύχιων αντλιών στα Δ.Ε. Πλατέος και στα Δ.Κ. Κορυφής-Παλαιόχωρας στο έτος 2016

 

 

Απευθείας ανάθεση
για την την εξαγωγή – επισκευή και επανατοποθέτηση υποβρύχιων αντλιών
στα Δ.Ε. Πλατέος και στα Δ.Κ. Κορυφής-Παλαιόχωρας στο έτος 2016


 

Σας ανακοινώνουμε ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση την εργασία της εξαγωγής – επισκευής και επανατοποθέτησης υποβρύχιων αντλιών στη Δ.Ε. Πλατέος και στα Δ.Κ. Κορυφής-Παλαιόχωρας στο έτος 2016 σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 56/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αξίας προϋπολογισμού 4.996,26 € (Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εννενήντα έξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτά).

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 05/07/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας.

 

Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από την οικονομική προσφορά,η παροχή εργασίας θα ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα της μελέτης και της πρόσκλησης.

 

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραπάνω εργασία, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τα τεύχη δημοπράτησης από την επιχείρηση τις εργάσιμες ώρες και ημέρες της επιχείρησης. Καθώς επίσης για τη συμμετοχή απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η παραλαβή του σφραγισμένου εντύπου οικονομικής προσφοράς από τη ΔΕΥΑ Αλ.

 

Για την ΔΕΥΑ Δήμου Αλεξάνδρειας

 

Περνετζής Αργύριος
Αναπ.Δ/ντης ΔΕΥΑ Αλ

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο