30/06/2016: (Ενημερωμένο με διευκρινίσεις) - Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας στο έτος 2016

 

 

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
για τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας στο έτος 2016


 

 

Σας ανακοινώνουμε ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση την προμήθεια έντυπου υλικού για τη ΔΕΥΑ Αλ σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 57/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αξίας προϋπολογισμού 6.109,83 (έξι  χιλιάδων εκατόν  εννέα ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών).

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 05/07/2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00π.μ στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας.

Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από την οικονομική προσφορά ,τα είδη  προς προμήθεια θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και όλα τα απαιτούμενα της πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραπάνω προμήθεια, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τα τεύχη δημοπράτησης από την επιχείρηση τις εργάσιμες ώρες και ημέρες της επιχείρησης. Καθώς επίσης για τη συμμετοχή απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η παραλαβή του σφραγισμένου εντύπου οικονομικής προσφοράς από τη ΔΕΥΑ Αλ.

 

Για την ΔΕΥΑ Δήμου Αλεξάνδρειας

 

Περνετζής Αργύριος
Αναπ.Δ/ντης ΔΕΥΑ Αλ

 

Συνημμένο: Διευκρινίσεις επί της μελέτης (22/2016) που αφορά την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο