24/08/2016: Διαγωνισμός για τις Φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού και αναλύσεις Βιολογικών Καθαρισμών Δήμου Αλεξάνδρειας στο έτος 2016

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
& ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ    

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή παροχής υπηρεσιών για τις Φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού και αναλύσεις Βιολογικών Καθαρισμών Δήμου Αλεξάνδρειας  στο έτος 2016 

Η δαπάνη για τις εργασίες  έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 34.940,00€ (ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 43.325,60€

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30 ημέρα Τρίτη του μηνός Αυγούστου έτους 2016 με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 9:00πμ και ώρα λήξης 10:00πμ ενώπιον της Αρμόδιας επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στα Γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) του Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Άνωθεν ΚΑΠΗ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο των τευχών της Διακήρυξης από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Αλ (www.deyaal.gr) και από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ) . Η ηλεκτρονική διάθεση των τευχών της διακήρυξης είναι δωρεάν, η παραλαβή του εντύπου Οικονομική Προσφορά θα παραλαμβάνεται σφραγισμένο από την Τεχνική Υπηρεσία, και η παραλαβή του, είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Το έντυπο θα διανέμεται το αργότερο μία (1) πλήρη εργάσιμη ημέρα, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένη επιστολή μέσω  courier που να αναγράφονται ρητά τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Σε περίπτωση παραλαβής με courier το κόστος αυτής επιβαρύνεται ο ενδιαφερόμενος και η ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στη παραλαβή. 

Αρμόδιοι Υπάλληλοι ο Κος Περνετζής Αργύριος και η Κα Αγοραστού Μαρία που παρέχουν σχετικά με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 2333027965 Fax: 2333027796 όλες τις εργάσιμες ημέρες)

 

 

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο