04-04-2018: Απευθείας ανάθεση για τη παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας στο έτος 2018

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Απευθείας ανάθεση για τη παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών
για τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας στο έτος 2018

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών όπου θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016.

Για τη παροχή υπηρεσίας έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμόν 10/2018 μελέτη της Τ.Υ , ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.580,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία & τρόπος υποβολής προσφοράς 

Παρακαλούμε την υποβολή σχετικής προσφοράς για τα ανωτέρω μέχρι την 13/04/2018  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ στα γραφεία (πρωτόκολλο) της Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας.(Δ/νση: Πλατεία Σιδ.Σταθμού, Αλεξάνδρεια ΤΚ 59300). 

Γίνονται δεκτές μόνο σφραγιστές προσφορές. Στους οικονομικούς φορείς επιβάλλεται η προσφορά θα πρέπει να γίνει σε έντυπο της ΔΕΥΑ Αλ, το οποίο μπορεί να παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως ή εκδηλώνοντας ενδιαφέρον μέσω της αποστολής mail του «υποδείγματος αίτησης» στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της επιχείρησης. Να αφορά το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών και να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παροχής υπηρεσίας. 

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά προσφοράς 

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου (εντός τελευταίου τριμήνου),  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) & προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε & Ε.Ε) αφορά τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους που έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας.
  • Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου αναλυτικά, για την τιμολογιακή τους πολιτική όσον αφορά επιστολές και  δέματα κατά περιπτώσεις όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Παροχή πληροφοριών 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας, τηλ:2333027965 fax: 2333027796 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , τις εργάσιμες ώρες και ημέρες της επιχείρησης. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Περνετζής Αργύριος , Αγοραστού Μαρία 

 

Για την ΔΕΥΑ Δήμου Αλεξάνδρειας

 

Περνετζής Αργύριος
Αναπ.Δ/ντης ΔΕΥΑ Αλ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Μελέτη με αρ.10/2018 ΑΔΑΜ: 18REQ002589683

 

 

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο