12/04/2018: Απευθείας ανάθεση για τη παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας-απολύμανσης-απεντόμωσης στους Βιολογικούς Καθαρισμούς και στα αντλιοστάσια αποχέτευσης Αλεξάνδρειας ,Πλατέος και στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού στις Τ.Κ της Δ.Ε Πλατέος για δώδεκα μή

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Απευθείας ανάθεση για τη παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας – απολύμανσης – απεντόμωσης στους Βιολογικούς Καθαρισμούς και στα αντλιοστάσια αποχέτευσης Αλεξάνδρειας , Πλατέος και στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού στις Τ.Κ της Δ.Ε Πλατέος  για δώδεκα μήνες

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μυοκτονίας – απολύμανσης – απεντόμωσης στους Βιολογικούς Καθαρισμούς και στα αντλιοστάσια αποχέτευσης Αλεξάνδρειας, Πλατέος  και στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού στις Τ.Κ της Δ.Ε Πλατέος   για τη ΔΕΥΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας όπου θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016.

Για τη παροχή υπηρεσίας έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμόν 04/2018 μελέτη της Τ.Υ , ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.890,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία & τρόπος υποβολής προσφοράς 

Παρακαλούμε την υποβολή σχετικής προσφοράς για τα ανωτέρω μέχρι την 20/04/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ στα γραφεία (πρωτόκολλο) της Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας.(Δ/νση: Πλατεία Σιδ.Σταθμού, Αλεξάνδρεια ΤΚ 59300). 

Γίνονται δεκτές μόνο σφραγιστές προσφορές. Στους οικονομικούς φορείς επιβάλλεται η προσφορά θα πρέπει να γίνει σε έντυπο της ΔΕΥΑ Αλ, το οποίο μπορεί να παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως ή εκδηλώνοντας ενδιαφέρον μέσω της αποστολής mail του «υποδείγματος αίτησης» στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της επιχείρησης. Να αφορά το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών και να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παροχής υπηρεσίας.

    Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά προσφοράς 

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου (εντός τελευταίου τριμήνου),  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) & προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε & Ε.Ε) αφορά τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους που έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας.
  • Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.
  • Τα απαιτούμενα των τεχνικών προδιαγραφών

Παροχή πληροφοριών 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας, τηλ:2333027965 fax: 2333027796 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , τις εργάσιμες ώρες και ημέρες της επιχείρησης. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Περνετζής Αργύριος , Αγοραστού Μαρία 

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής,  για το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.

 

Για την ΔΕΥΑ 

Δήμου Αλεξάνδρειας

 

 

 Περνετζής Αργύριος

 

Αναπ.Δ/ντης ΔΕΥΑ Αλ

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Μελέτη με αρ. 04/2018  ΑΔΑΜ:18REQ002550582

 

 

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο