12/04/2018: Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας "Φυσικοχημικές και Μικροβιολογικές Αναλύσεις πόσιμου νερού , Αναλύσεις Βιολογικών Καθαρισμών Δήμου Αλεξάνδρειας, αναλύσεις ραδιενέργειας"

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, η δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών  με τίτλο «Φυσικοχημικές και Μικροβιολογικές Αναλύσεις πόσιμου νερού, Αναλύσεις Βιολογικών Καθαρισμών Δήμου Αλεξάνδρειας, αναλύσεις ραδιενέργειας» για δώδεκα μήνες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.088,00€ χωρίς το ΦΠΑ (48.469,12€ με ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής επί των ποσοτήτων που αναγράφονται στο προϋπολογισμό της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Αλ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 311  327 του Ν. 4412/2016 και  σύμφωνα με τη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,  έχοντας σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για τη παροχή υπηρεσιών που αφορά τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού, αναλύσεις βιολογικών καθαρισμών Δήμου Αλεξάνδρειας και αναλύσεις ραδιενέργειας  που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Αλ.

Η δαπάνη των υπηρεσιών  έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 39.088,00€ (ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 48.469,12€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24/04/2018 ημέρα Τρίτη   ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας  με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00π.μ(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ορισμένη ως άνω ημερομηνία , δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για τη παροχή πληροφοριών σχετικά με το διαγωνισμό είναι : Κ. Περνετζής Αργύριος & Κα. Αγοραστού Μαρία, τηλέφωνο επικοινωνίας 2333027965 Fax: 2333027796 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού, εκτυπωμένα καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, έναντι του ποσού των 10,00€ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ταμείου (8:00-13:00) από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Αλ , ή   δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας: www.deyaal.gr.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΑΛ

 

 

ΜΠΑΣΔΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

Συνημμένα: Συνημμένα αρχεία

 

 

 

 

 

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο