10/04/2017: Συνοπτικός διαγωνισμός για τη Μίσθωση Εκσκαπτικών μηχανήματων έργου

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, η δημόσια σύμβαση μίσθωσης μηχανημάτων έργου με τίτλο Μίσθωση Εκσκαπτικών  μηχανήματων έργου: ενός τύπου Poclain 90, ενός τύπου JCB με δυνατότητα προσαρμογής σφύρας & μίσθωσης ενός φορτηγού αυτοκινήτου για δώδεκα μήνες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.605,56€ χωρίς το ΦΠΑ (73.910,89€ με ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24/04/2017 ημέρα Δευτέρα  ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας  με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00π.μ(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών)

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την  προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Αλεξάνδρεια, Τ.Κ59300, 1ος όροφος- Άνωθεν ΚΑΠΗ)

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ορισμένη ως άνω ημερομηνία , δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΑΛ

 

ΜΠΑΣΔΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο