27/11/2017: Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μικροϋλικών

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης & αποχέτευσης , χυτοσιδηρών υλικών & εξαρτημάτων ύδρευσης , αποχέτευσης & ομβρίων και μικροϋλικών ύδρευσης»

Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ομάδας Γ:μικροϋλικών ύδρευσης τμήμα του αρχικού συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης & αποχέτευσης , χυτοσιδηρών υλικών & εξαρτημάτων ύδρευσης , αποχέτευσης & ομβρίων και μικροϋλικών ύδρευσης», προϋπολογισμού  18.674,98 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας 

Οδός: Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού 

Ταχ.Κωδ.: 59300

Τηλ.: 2333027965

Telefax: 2333027796

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.deyaal.gr

Κωδικός NUTS: EL521

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης διαδικτυακά μέσω του ΚΗΜΔΗΣ , με το έντυπο της οικονομικής προσφοράς να χορηγείται σε έντυπη μορφή από την επιχείρηση.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Αλ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ταμείου 8:00-13:00  λαμβάνοντας αντίγραφα αυτών με δαπάνη 10,00€ το τεύχος  και φροντίδα τους ή δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας www.deyaal.gr . Υπεύθυνοι υπάλληλοι ο κος Περνετζής Αργύριος και η κα Αγοραστού Μαρία, τηλ:2333027965 & fax:2333027796.

3. Κωδικός CPV: 42130000-9, 43328100-9, 34312500-2

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL521

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αφορά τη προμήθεια μικροϋλικών ύδρευσης με διαδικασία επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά , βάσει τιμής , για τη κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας. Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 15.060,47€ προ Φ.Π.Α

6. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 

7. Χρόνος παράδοσης: Δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.  Δύναται με απόφαση του Δ.Σ , να παραταθεί η χρονική διάρκεια της σύμβασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 11 της διακήρυξης. 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ομάδα Γ: προμήθεια μικροϋλικών ύδρευσης . 

Τμήμα του αρχικού συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης & αποχέτευσης , χυτοσιδηρών υλικών & εξαρτημάτων ύδρευσης , αποχέτευσης & ομβρίων και μικροϋλικών ύδρευσης» όπου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.136/2017 Απόφαση Δ.Σ ΔΕΥΑ Αλ ματαιώνεται η διαδικασία ανάθεσης για την ομάδα Γ και εγκρίθηκε η επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την ομάδα Γ χωρίς την τροποποίηση των όρων διακήρυξης.

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης.

11. Παραλαβή προσφορών:  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτήριο της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας , Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού , 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 11/12/2017  ημέρα Δευτέρα  Ώρα λήξης παραλαβής  προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.64-08-91-00-00-000   

Κ.Α.64-08-91-01-00-000 Κ.Α.64-08-91-02-00-000 Κ.Α.64-08-91-03-00-000  Κ.Α.54-00-60 του προϋπολογισμού έτους 2017 της ΔΕΥΑ Αλ

15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης ισχύουν τα κατά περίπτωση οριζόμενα της επικείμενης νομοθεσίας που αφορούν στις συμβάσεις προμηθειών. 

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). Η περίληψη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της ΔΕΥΑ Αλ.

 

 

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΑΛ

 

ΜΠΑΣΔΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο