ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Απ’το υπ’αριθμόν ……12ο……………πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης  Δήμου  Αλεξάνδρειας.

Αριθ.Απόφ. 95  / 11                                                      

Περίληψη

Εγκριση αποτελέσματος πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη μειοδότη για ανάθεση φυσικοχημικών  

και μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού και αναλύσεων βιολογικού καθαρισμού

                           

Στην  Αλεξάνδρεια σήμερα ………17/08 /2011…………..ημέρα της εβδομάδος ……Τετάρτη   και ώρα …20:00μ.μ……συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης  Δήμου Αλεξάνδρειας στο κατάστημα  της Δ.Ε.ΥΑ.Α Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) ύστερα από με ημερομηνία ……11/08/2011…………….προφορική  πρόσκληση του κ. κ. Προέδρου που δόθηκε  σε όλους τους συμβούλους σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 1069/80.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει Νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα ……9……. Μέλη.

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Τζίλας Γεώργιος                                                      

2.Βασιλόπουλος Δημήτριος                            1.  Κουρατζίνου -Ζαμάνη Χαρίκλεια

3.Ναλμπάντης Γ. Κών/νος                                 2.Γαλάνης Σωτήριος

4.Κούγκα Μαρία                                                  Αν και κλήθηκαν Νόμιμα

5.Τσιώτρης Χαράλαμπος                                           

6.Τοπουζίδου Κυριακή

7.Μηνόπουλος Αστέριος

8.Ρότσιος Θωμάς

9.Βαβάκη Ελένη

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον αναπληρωτή Διευθυντή κ. Περνετζή Αργύριο, ο οποίος διορίστηκε με την υπ’ αρ  3/08 απόφαση του ιδίου του Ν.1069/80 άρθρο 6, παρ 7 ο οποίος εισηγούμενος  του 7ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης   έθεσε υπόψη του  Διοικητικού Συμβουλίου  το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού  για την έγκριση αλλά και την ανάδειξη  μειοδότη   για την λήψη φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων  πόσιμου νερού και αναλύσεις βιολογικού καθαρισμού το οποίο έχει  ως ακολούθως:

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Του διαγωνισμού για την "ΑΝΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ " της Δ.Ε.Υ.Α.Α Δήμου Αλεξάνδρειας. για το έτος 2011. Η επιτροπή διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ 68/11 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΛ. και αποτελείται από τους:

  1. Περνετζή Αργύριο ,    Πρόεδρος – υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Αλ
  2. Καραγεωργίου Μαρία , αναπληρωματικό μέλος - υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Αλ
  3. Μουρατίδης  Απόστολος  μέλος- υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Αλ

Συνεδρίασε σήμερα στις 27/07/2011 ημέρα Τετάρτη  και ώρα   12:00΄  στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑ Α Αλ Πλατεία σιδηροδρομικού Σταθμού για την παραλαβή των προσφορών και τον έλεγχο των φακέλων:

α) Δικαιολογητικά συμμετοχής και

β) Οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων.

 Στον διαγωνισμό προσήλθε η AGROLAB A.E

Η επιτροπή δημόσια Έλεγξε το φάκελο δικαιολογητικών του προσφέροντος και κατέγραψε αυτά στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 


AGROLAB

α) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

α/α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

 

1

Αίτηση συμμετοχής

 

 

ΝΑΙ

2

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό

 

ΝΑΙ

3

Εξουσιοδότηση με την οποία θα ορίζεται εκπρόσωπος του διαγωνιζομένου  για την υποβολή του φακέλου προσφοράς και την συμμετοχή στον διαγωνισμό

ΝΑΙ

4

Απόσπασμα ποινικού μητρώου , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας

ΝΑΙ

5

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

          ΝΑΙ

6

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

 

 

          ΝΑΙ

7

Πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου Επιμελητηρίου

 

ΝΑΙ

8

Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 (πλήρη γνώση των όρων διακήρυξης)

 

 

 ΝΑΙ

9

Πιστοποιητικό διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 17025

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

ΝΑΙ

 Στην συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 8 της διακήρυξης, και κατέγραψε την προσφορά για την εργασία «Φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού και αναλύσεις βιολογικού καθαρισμού Δήμου Αλεξάνδρειας.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

(€)

Ανάλυση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων με UPLC-MS-MS    GC-MS-MS

Τεμάχιο

140,00

25,00

3.500,00

Ανάλυση επτά (7) βαρέων μετάλλων  As,Hg,Mb,Cd,Ni,Co  και  Cr

Τεμάχιο

56,00

25,00

1.400,00

Πλήρης φυσικοχημική ανάλυση PH, αγωγιμότητα, σκληρότητα ολική,  NO3 ,NO2,NH4,CI,F,PO4,SO4,Ca, Mg,Na,K,Mn,Fe,Cu,Zu,B,  αλκαλικότητα, ολική αλκαλικκότηταTDS,HCO3,CO3 ανθρακική και μη ανθρακική σκληρότητα, Θολερότητα και Χρώμα

Τεμάχιο

63,00

25,00

1.575,00

Πλήρης μικροβιολογική ανάλυσηOMX(37ο  C ,22ο C    ολικά κολοβακτηριοειδή,        Escherechia Coli,  Εντερόκοκοι Pseudomonas Aeruginosa  καιClostridium Perfigens

Τεμάχιο

49,00

32,00

1.568,00

Περιοδική μικροβιολογική ανάλυση OMX (37οC, 22ο C),   ολικά κολοβακτηριοειδή,Escherechia Coli και Εντερόκοκκοι

Τεμάχιο

24,50

192,00

4.704,00

Ανάλυση προσδιορισμού λάσπης ΜΕΕΛ Αλεξάνδρειας PH  , αγωγιμότητα, οργανική ουσία, ολικό άζωτο κατά     Kjeldahl  , ολικός άνθρακας, Λόγος  C/N, NO3,NH4,PO4,K,Na, Ca,Mg,B, CaCo3,Pd,Cd,Ni,Co,Cr,As,Hg,Cu,Fe,Zn,Mn

Τεμάχιο

175,00

2,00

350,00

Ανάλυση πλήρους ελέγχου ΜΕΕΛ Αλεξάνδρειας δεξαμενής αερισμού- ανακυκλοφορίας και της εισόδου- εξόδου του Βιολογικού καθαρισμού όσον αφορά τις παραμέτρουςPH,COD,BOD5,CI,NO3,NO2,NH4,PO4,SO4, αιωρούμενα στερεά ( SS) και ολικό άζωτο κατά   Kjeldahi

Τεμάχιο

70,00

6,00

420,00

Οι προσφερόμενες τιμές λεχουν διαμορφωθεί κατόπιν εκπτώσεως 30% επί των τιμών της αρχικής μελέτης 8/2011

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

13.517,00

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

3.108,91

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16.625,91

Η επιτροπή έχει τη γνώμη ότι η ΔΕΥΑ Α Δήμου Αλεξάνδρειας μπορεί να δεχθεί την προσφορά της παραπάνω καθότι επανάληψη του διαγωνισμού δεν προβλέπεται να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή ενδιαφερομένων, αφού ο διαγωνισμός έλαβε την προβλεπόμενη από τη Νομοθεσία δημοσιότητα.

Το Δ.Σ  ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

1.Το πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού

2.Την υπ’ αρ 55/11 απόφαση του Δ.Σ

3.Τον Νόμο 1069/80 άρθρο 5 και 22

4.Τον Νόμο 3463/2006 παρ 209

5.Το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ

6.Τον προϋπολογισμό της επιχείρησης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 1.Εγκρίνει το 1ο πρακτικό της επιτροπής για την ανάθεση φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων  πόσιμου νερού και αναλύσεων  βιολογικού καθαρισμού . 

2.Η ανάθεση γίνεται στην εταιρεία AGROLAB A.E  ( ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ) 

3.Ψηφίζει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2011 ποσού με ΦΠΑ 23% 16.625,91 στον Κ.Α 64-08

4.Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ.Τζίλα Γεώργιο  να υπογράψει τις σχετική  σύμβαση

5. Η απόφαση αυτή ισχύει εως την  31/12/2011   και εν πάση περιπτώσει  μέχρι την διενέργεια νέας δημοπρασίας ,και   μέχρι εξαντλήσεως πιστώσεων .


Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

 Τζίλας Γεώργιος

 Δημοτικός Σύμβουλος