ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Απ’το υπ’αριθμόν ……7ο……………πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης  Δήμου  Αλεξάνδρειας.

 

Αριθ.Απόφ. 51  / 11                                                           Περίληψη

         Έγκριση  επιβολής

        τελών σύνδεσης  με το

  Δίκτυο ύδρευσης στις Τοπικές

       Κοινότητες της ΔΕΥΑ Α

          Δήμου Αλεξάνδρειας

           

Στην  Αλεξάνδρεια σήμερα ………31/05 /2011…………..ημέρα της εβδομάδος ……Τρίτη  και ώρα …20:00μ.μ……συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης  Δήμου Αλεξάνδρειας στο κατάστημα  της Δ.Ε.ΥΑ.Α Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) ύστερα από με ημερομηνία ……27/05/2011…………….γραπτή  πρόσκληση του κ. κ. Προέδρου που δόθηκε  σε όλους τους συμβούλους σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 1069/80.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει Νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα ……9……. Μέλη.

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Τζίλας Γεώργιος                                                      

2. Βασιλόπουλος Δημήτριος                                        1.  Κουρατζίνου -Ζαμάνη Χαρίκλεια

3.Ναλμπάντης Γ. Κών/νος                                            2.  Βαμβάκη Ελένη

4.Γαλάνης Σωτήριος                                                       αν και κλήθηκαν Νόμιμα

5.Τσιώτρης Χαράλαμπος

6.Τοπουζίδου Κυριακή

7.Μηνόπουλος Αστέριος

8.Ρότσιος Θωμάς

9.Κούγκα Μαρία

 

Στην αρχή ο κ. Τζίλας επισήμανε, ότι στην νέα, διευρυμένη και μεγάλη Δ.Ε.Υ.Α., θα πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο τιμολόγιο σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, γιατί μέχρι σήμερα έχουμε διαφορετικά τιμολόγια  όπως:

1) Για την πόλη της Αλεξάνδρειας:

    Κόστος άδειας σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης είναι 249,439 € πλέον Φ.Π.Α.

 

2) Για τις Τοπικές Κοινότητες και τους συνοικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας:

    Κόστος άδειας σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης είναι 190,747 € πλέον Φ.Π.Α.

    εκτός  της Τοπικής Κοινότητας Νησίου το οποίο ποσό είναι  100,00 €   πλέον ΦΠΑ

    ( βάσει της υπ’ αρ 54/2007 απόφασης του Δ.Σ)

 

3) Για τις Τοπικές Κοινότητες και τους συνοικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών:

    Κόστος άδειας σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης είναι 105,691 € πλέον Φ.Π.Α.

 

4) Για τις Τοπικές Κοινότητες και τους συνοικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης:

    Κόστος άδειας σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης είναι 162,601 € πλέον Φ.Π.Α.

 

5) Για τις Τοπικές Κοινότητες και τους συνοικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος:

    Κόστος άδειας σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης είναι 168,073 € πλέον Φ.Π.Α.

 

 

Στη συνέχεια, έδωσε το λόγο στον αναπληρωτή Διευθυντή κ. Περνετζή Αργύριο, ο οποίος διορίστηκε με την υπ’ αρ  3 / 08 απόφαση του ιδίου του Ν.1069/80 άρθρο 6, παρ 7, ο οποίος εισηγούμενος  του 2ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου  την ανάγκη καθορισμού επιβολής ενιαίου τέλους σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης , προκειμένου  να υπάρχει ομοιογένεια και ίσος καταμερισμός των επιβαρύνσεων προς τους ιδιοκτήτες  των ακινήτων όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας.

Για το λόγο αυτό πρέπει να καθοριστεί ενιαίο  τέλος για την επικράτεια του νέου Δήμου Αλεξάνδρειας , και προτείνει το ποσό των 190,747 € πλέον ΦΠΑ   για  όλες οι Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Πλατέος ,Αντιγονιδών και Μελίκης  .

Το παραπάνω τέλος σύνδεσης είναι το ισχύον των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας, από το έτος 1999  και έκτοτε μέχρι σήμερα δεν επήλθε καμία μεταβολή σε αυτό, με εξαίρεση την Τοπική Κοινότητα Νησίου στην οποία η υδροδότηση άργησε λόγω εκτεταμένης συντήρησης του δικτύου ύδρευσής του ( 54/2007 απόφαση  Δ.Σ )

Στο κόστος αυτό περιλαμβάνεται: η αμοιβή απασχόλησης του εσκαπτικού μηχανήματος για την εκσκαφή και επίχωση, η αμοιβή για την απασχόληση του εργατοτεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, τα υδραυλικά υλικά που θα τοποθετηθούν  συμπεριλαμβανομένου του υδρομέτρου , καθώς  επίσης και οι αποκαταστάσεις του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου και κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά:


Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

 

1. Την αναγκαιότητα επιβολής ενιαίου τέλους σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης στις Τοπικές   Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων   Πλατέος , Αντιγονιδών ,  Μελίκης

2. Την εισήγηση του Αναπ. Δ/ντή της επιχείρησης

3  Τις διατάξεις των άρθρων 10- 17 καθώς  23, 25,26 του Νόμου 1069/80

4. Τον ισχύοντα κανονισμό υδροληψίας

5. Την υπ’ αρ 54/2007 απόφαση του ιδίου

5. Το άρθρο  26 παρ α και β του Νόμου 2305/1995

6.  Την υπ’ αρ  94/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  «Περί συγχώνευσης  σε ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ειδικού σκοπού υπό την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Άρδευσης ( Δ.Ε.Υ.Α.Α ) Δήμου Αλεξάνδρειας των Δημοτικών Επιχειρήσεων  «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας  » , Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Πλατέως», Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αντιγονιδών  και Τμήματος «Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μελίκης – Βεργίνας (ΦΕΚ 757 /6-5-2011 (τεύχος 2ο)

7. Τον Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης »( διατάξεις των άρθρων 107,108,109 )

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

1.Σύμφωνα με τα άρθρα  10-17 του Νόμου 1069/80 σε συνδυασμό με το άρθρο 26 παρ α’ και   β’ του Νόμου 2305/1995  αλλά και τον Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης¨»  επιβάλλει το ποσό των 190,747 πλέον ΦΠΑ ως τέλος  σύνδεσης  με το δίκτυο  ύδρευσης  σε όλες τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες καθώς επίσης και σε όλους τους συνοικισμούς των Δημοτικών Ενοτήτων : Αλεξάνδρειας,Πλατέως, Αντιγονιδών και Μελίκης πλήν της πόλης της Αλεξάνδρειας αρχής γενομένης την 1/7/2011.

 

2. Ανακαθορίζει το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Νησίου της

Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας από το ποσό των 100,00€ πλέον ΦΠΑ στο ποσό των 190,747 πλέον ΦΠΑ αρχής γενομένης 01/07/2011.

 

3.Το τέλος αυτό περιλαμβάνει το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης ( εργασίες και υλικά ) καθώς και το κόστος του υδρομέτρου  για κάθε σύνδεση το οποίο αγοράζεται , πιστοποιείται, ελέγχεται και τοποθετείται από την υπηρεσία, εξαγοράζεται από τον καταναλωτή , παραμένει  όμως στον έλεγχο την εποπτεία και την ιδιοκτησία της επιχείρησης.

 

4.Απο την τοποθέτηση και την επίσημη  αναγνώριση της παροχής ο συνδεόμενος αναγνωρίζεται  ως πελάτης – καταναλωτής της επιχείρησης  και συνεπώς η παρεχομένη  προς αυτόν υπηρεσία εμπίπτει  στους Νόμους και τους Κανονισμούς που διέπουν την επιχείρηση έχει δε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς.

 

5.Τα έντυπα και λοιπά στοιχεία που συμπληρώνονται για τους υπόλοιπους μέχρι σήμερα πολίτες για αναγνώριση τους ως επίσημους καταναλωτές παραμένουν τα ίδια και για τους πολίτες των Τοπικών Κοινοτήτων των  Δημοτικών Ενοτήτων Πλατέος , Αντιγονιδών ,και Μελίκης

 

6.Το επιβαλλόμενο κόστος σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου 1069/80 προκαταβάλλεται.

Ως προκαταβολή εισπράττεται το ποσό των  112,00  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  μαζί με την αίτηση σύνδεσης και λοιπά δικαιολογητικά που απατιούνται  .

Και  το υπόλοιπο σε 2  μηνιαίες  ισόποσες δόσεις  ήτοι 61,31€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  , με την δυνατότητα πάντοτε της ρύθμισης των διακανονισμών σε περισσοτέρες δόσεις  για τις περιπτώσεις  νοικοκυριών που  δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν λόγω οικονομικής αδυναμίας εξόφλησης τους  .

 

 

    Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό:

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ               

Τζίλας Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος