ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

           

Απ’ το υπ’ αρ 4Ο πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου  της Δημοτικής επιχείρησης  Υδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας

 

Αριθ. Αποφ.   22/11                                                                         Περίληψη

Εγκριση απολογισμού –ισολογισμού αποτελεσμάτων και γενικής εκμετάλλευσης έτους 2010 

        

                                                                       

Στην Αλεξάνδρεια σήμερα.      29 /04 /2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή         και ώρα 

       21:00 μ.μ   συνήλθε  σε  τακτική   συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας ύστερα από με ημερομηνία      27 / 04  /2011, έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλους τους σύμβουλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν1069/80.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει Νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα  5     μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ          

 

1.Ναλμπάντης Γ. Κων/νος                                  1.Τελάκης Γεώργιος

2.Τζίλας Γεώργιος                                             2. Κουτλής Θωμάς   

3.Γαλάνης Σωτήριος                                          αν και κλήθηκαν

4.Τσιώτρης Χαράλαμπος                                   νόμιμα

5.Κεμπαπίδης Ιωάννης

 

Ακολούθως ο κ Πρόεδρος  έδωσε το λόγο στον αναπληρωτή Διευθυντή κ. Περνετζή Αργύριο, ο οποίος διορίστηκε με την υπ’ αρ  3/08 απόφαση του ιδίου του Ν.1069/80 άρθρο 6, παρ 7 ο οποίος εισηγούμενος  του 3ου θέματος της Ημερήσιας έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον απολογισμό, ισολογισμό τα αποτελέσματα χρήσης και τον λογαριασμό  γενικής εκμετάλλευσης  έτους 2010 , ο οποίος κατατέθηκε ως ακολούθως :

Λαμβάνοντας  υπόψη ότι στο δίκτυο αναρρόφησης λυμάτων , το οποίο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία στις περιοχές Αμπελότοποι και Αγ. Γεωργίου, συνεχίζονται οι εργασίες σύνδεσης των ακινήτων με αυτεπιστασία , γεγονός που επιβαρύνει  τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης με τις δαπάνες για υλικά , εργατικά και χωματουργικές εργασίες αλλά και λόγω των οικονομικών συγκυριών , έχει παρατηρηθεί αισθητή  καθυστέρηση των εισπράξεων που αφορούν τα τέλη σύνδεσης των ακινήτων των παραπάνω περιοχών  με το δίκτυο αποχέτευσης .

Εχουν προσέλθει  και καταγραφεί από την ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας 800 περίπου από τα 1350 προϋπολογισθέντα  ακίνητα , για αυτό μετα από την κατασκευαστική περίοδο των ετών 2007-2009 η ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας περιορίστηκε κατά το έτος 2010 σε έργα τα οποία αφορούσαν  περισσότερο  συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης –αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων .

 1ος Στόχος ήταν  η είσπραξη των 1350 συνδέσεων των τελών αποχέτευσης στις περιοχές των Αμπελοτόπων αλλα και Αγ. Γεωργίου του έργου Αναρρόφηση και μεταφορά λυμάτων » 319/05 Α.Μ,  του οποίου   έγινε η οριστική παραλαβή με την υπ’ αρ 72/10 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , προκειμένου η επιχείρηση να καλύψει τις πάγιες και ανελαστικές τις δαπάνες αλλά και των παρεχομένων  υπηρεσιών της.

 2ος Στόχος ήταν : Πάντα με γνώμονα  την προστασία του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια  την διασφάλιση της ποιότητας ζωής του  πολίτη  η παροχή κατάλληλης ποιότητας αλλά και επάρκειας  του πόσιμου  νερού  .

 3ος Στόχος της επιχείρησης ήταν    η απρόσκοπτη   ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για ευνοϊκές ρυθμίσεις σε εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στην είσπραξη οφειλών καταναλωτών με στόχο την δημιουργία γερών θεμελίων για το μέλλον.

 4ος Στόχος ήταν η συνέχιση  της  υλοποίησης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεχειρισμού , τηλεελέγχου και παρακολούθησης  διαρροών  του ποσίμου νερού της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας , το οποίο είναι ήδη ενταγμένο σε πρόγραμμα χρηματοδότησης ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας .

 Εν όψει της νέας ΔΕΥΑΑ Αλεξάνδρειας με την εφαρμογή του Ν 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α) το μέλλον της επιχείρησης θα διαγραφεί σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο , με την δρομολόγηση και υλοποίηση νέων έργων  και κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά:

 Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

 1.Την εισήγηση του Αναπ.Δ/ντή της επιχείρησης

2.Τον κανονισμό διαχείριση της επιχείρησης

3.Τον κανονισμό λειτουργίας  της επιχείρησης

4.Τον προϋπολογισμό της επιχείρησης

5.Την παρ. 2 του άρθρου 20 του Νόμου  1069/80

6.Την παρ. 11 του άρθρου 13  του Νόμου 2503/97 ΦΕΚ 107Α

7.Την έκθεση  έπι του απολογισμού , ισολογισμού  και των αποτελεσμάτων χρήσεως.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

1.Εγκρίνει τον ισολογισμό χρήσεως 2010  με σύνολο ενεργητικού  23.211,871,29  Ευρώ, σύνολο παθητικού 9.927.801,20 Ευρώ  και θέση  13.284.070,09    Ευρώ.

 2.Εγκρίνει τον απολογισμό χρήσης 2010 με σύνολο εσόδων 1.157.927,20 Ευρώ και με σύνολο  εξόδων  1.880.406,91 Ευρώ και ζημίες εκμετάλλευσης 722.479,71  Ευρώ                             

3.Εγκρίνει τα αποτελέσματα χρήσης 2010, τα οποία εμφανίζουν ζημίες χρήσεως 719.891,79  Ευρώ .                                             

 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ναλμπάντης Γ. Κών/νος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

Ισολογισμός Αποτελεσμάτων και Γενικής Εκμετάλλευσης Έτους 2010