ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λόγω το ότι συντρέχουν οι λόγοι της περ. α’ του άρθρου 269 του Ν.4412/2016 και η περ.δ’ όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθ.57/2021 Απόφαση Δ.Σ ΔΕΥΑ Αλ για την υπ’ αρ.370/2021 επαναληπτική προκήρυξη με τίτλο «Μίσθωση εκσκαπτικών μηχανημάτων έργου : τύπου poclain 90 , τύπου JCB με δυνατότητα σφύρας & μίσθωσης φορτηγών αυτοκινήτων» της ομάδας Γ: Δημοτική Ενότητα Μελίκης, σύμφωνα με :

  • Την υπ’ αριθ. 08/2021 Απόφαση Δ.Σ , δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 03/2021 μελέτη της Τ.Υ , ο καταρτισμός των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού και η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.
  • την υπ’ αριθ. 57/2021 Απόφαση Δ.Σ , δυνάμει της οποίας ορίστηκε (α) η διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω του ότι πραγματοποιήθηκε δύο φορές διαγωνισμός και δεν κατέστη δυνατή η σύναψη σύμβασης (β)οι όροι της διαπραγμάτευσης οι οποίοι επισυνάπτονται στη παρούσα πρόσκληση.

η ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας πρόκειται να αναθέσει μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση τη συγκεκριμένη άγονη ομάδα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της ή μέχρι την εξάντληση των προϋπολογιζόμενων ωρών.

Ο Μ Α Δ Α Γ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΤΙΜΗ (€/ΩΡΑ)

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΩΡΕΣ)

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

45520000-8

Εκσκαπτικό Μηχάνημα Έργου τύπου JCB

1

18,12

580

10.509,60

45520000-8

Σφύρα

1

18,12

20

362,40

45520000-8

Εκσκαπτικό Μηχάνημα Έργου τύπου Poclain 90

1

19,12

130

2.485,60

45520000-8

Φορτηγό ανατρεπόμενο

1

20,40

62

1.264,80

ΣΥΝΟΛΟ

14.622,40

ΦΠΑ 24%

3.509,38

Γ.ΣΥΝΟΛΟ

18.131,78

Ημερομηνία & τρόπος υποβολής προσφοράς

Παρακαλούμε την υποβολή σχετικής προσφοράς μέχρι την 28/05/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας.(Δ/νση: Πλατεία Σιδ.Σταθμού, Αλεξάνδρεια ΤΚ 59300, 1ος όροφος – Άνωθεν ΚΑΠΗ). Εναλλακτικά δύναται η αποστολή των προσφορών μέσω courier που απευθύνεται στη ΔΕΥΑ Αλ.

Λόγω του covid 19 υπάρχουν μέτρα αποφυγής , αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης και διασποράς του. Προς το σκοπό της αποφυγής του κινδύνου εμφάνισης ή μετάδοσης επιβάλλεται η αποφυγή ή ο περιορισμός προσωπικής παρουσίας για την διεκπεραίωση της προαναφερόμενης διαδικασίας. Για οποιαδήποτε απορία μπορεί να καλείτε ή να προβαίνετε στην αποστολή mail.

 Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά προσφοράς

  1. Τα σχετικά δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων , η σχετική τεχνική και οικονομική προσφορά για την ανωτέρω σύμβαση ορίζονται στην υπ’ αριθ. 03/2021 μελέτη της Τ.Υ και την υπ’ αριθ. 370/07.04.2021 Επαναληπτική Διακήρυξη με τους ίδιους όρους.
  2. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς διανέμεται από τη ΔΕΥΑ Αλ.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Αλ www.deyaal.gr
  4. Η παρούσα ανακοίνωση

α) θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας και

β) θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Αλ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΑΛ , τηλ.:2333027965, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Δ.Σ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛ.

 

ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

 

 Συνημμένα: Ενημερωτικά έντυπα