Με το Νόμο 1069/23-08-1980 τέθηκε σε ισχύ το Νομικό καθεστώς Ίδρυσης και Λειτουργίας Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Η λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Άρδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας διέπεται από το νόμο αυτό.