Με το νόμο 3852/07-06-2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθορίζονται τα πλαίσια λειτουργίας των νέων Συγχωνευμένων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης στα πλαίσια της συνένωσης των πρώην Καποδιστριακών Δήμων και των αντίστοιχων Επιχειρήσεών τους.