ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΑΛ.)

Διακηρύσσει

Συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου μίσθωσης μηχανημάτων έργου: Με τίτλο «Μίσθωση Εκσκαπτικών μηχανημάτων έργου: ενός τύπου Poclain 90, ενός τύπου JCB με δυνατότητα προσαρμογής σφύρας & μίσθωσης ενός φορτηγού αυτοκινήτου» Προϋπολογισμού 58.534,96€ Ευρώ άνευ του ΦΠΑ  (72.583,35€ με Φ.Π.Α)

Συνημμένα: φάκελος διακήρυξης