Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας αυθεντικών τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ , φωτοαντιγραφικές μηχανές και τηλεομοιοτυπίες όπου θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 328 του Ν. 4412/2016.

Για τη προμήθεια έχει συνταχθεί η υπ' αριθμόν 27/2019 μελέτη της Τ.Υ , ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.947,72€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία & τρόπος υποβολής προσφοράς

Παρακαλούμε την υποβολή σχετικής προσφοράς για τα ανωτέρω μέχρι την 12/09/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ στα γραφεία (πρωτόκολλο) της Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας.(Δ/νση: Πλατεία Σιδ.Σταθμού, Αλεξάνδρεια ΤΚ 59300).

Γίνονται δεκτές μόνο σφραγιστές προσφορές. Η προσφορά θα πρέπει να γίνει σε έντυπο της ΔΕΥΑ Αλ, το οποίο μπορεί να παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως ή εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την αποστολή του μέσω courier ή mail εφόσον προηγηθεί αίτημα , να αφορά το αιτούμενο είδος και να πληροί τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά προσφοράς

  • Απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 , την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα , σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου , όπως αυτός ορίζεται στη περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. ( Η σύνταξη των Υ.Δ θα πραγματοποιείται μετά τη κοινοποίηση της παρούσας)
    Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ κατά την υποβολή)
  • Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ κατά την υποβολή)
  • Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.
  • Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.

Στη περίπτωση των νομικών προσώπων , τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης αυτών και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, θα έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.

Παροχή πληροφοριών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας, τηλ:2333027965 fax: 2333027796 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , τις εργάσιμες ώρες και ημέρες της επιχείρησης.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Περνετζής Αργύριος , Αγοραστού Μαρία.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει στο προμηθευτή που θα προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής, για το σύνολο των αιτούμενων ειδών και θα πληροί τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 

Για την
ΔΕΥΑ Δήμου ΑλεξάνδρειαςΠερνετζής Αργύριος
Αναπ.Δ/ντης ΔΕΥΑ Αλ

 

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού