ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, η δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο Προμήθεια υγρών καυσίμων , ελαιολιπαντικών, βιομάζας (pellet) για δώδεκα μήνες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 56.752,82€ χωρίς το ΦΠΑ (70.373,50€ με ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Ν. Ημαθίας για την ανάδειξη αναδόχου καυσίμων και βάσει της τιμής επί των ποσοτήτων που αναγράφονται στο προϋπολογισμό της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Αλ για τη προμήθεια λιπαντικών και βιομάζας (pellet).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16/12/2019 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00π.μ(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών)

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Αλεξάνδρεια, Τ.Κ59300, 1ος όροφος- Άνωθεν ΚΑΠΗ)

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ορισμένη ως άνω ημερομηνία , δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για τη παροχή πληροφοριών σχετικά με το διαγωνισμό είναι: Κ. Περνετζής Αργύριος & Κα. Αγοραστού Μαρία, τηλέφωνο επικοινωνίας 2333027965 Fax: 2333027796 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ

 

ΠΕΡΝΕΤΖΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΤΥΧ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

 

 

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού