ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού
συγκροτήματος στην Δ.Ε. Πλατέος, για την ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας στο έτος 2019


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας και την εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 8'' με παροχή Q =90m3/h , μανομετρικού H=150m , ισχύος N=75Hp στη γεώτρηση Πλατάνου-Τρικάλων της ΔΕ Πλατέος για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης της περιοχής, όπου θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 328 του Ν. 4412/2016.

Για τη προμήθεια έχει συνταχθεί η υπ' αριθμόν 35/2019 μελέτη της Τ.Υ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.995.40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Ημερομηνία & τρόπος υποβολής προσφοράς


Παρακαλούμε την υποβολή σχετικής προσφοράς για τα ανωτέρω μέχρι την 20/12/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία (πρωτόκολλο) της Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας.(Δ/νση: Πλατεία Σιδ.Σταθμού, Αλεξάνδρεια ΤΚ 59300).

Γίνονται δεκτές μόνο σφραγιστές προσφορές. Στους οικονομικού φορείς επιβάλλεται η προσφορά θα πρέπει να γίνει σε έντυπο της ΔΕΥΑ Αλ. Να αφορά τα αιτούμενα είδη και να πληροί τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.


Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά προσφοράς

  • Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, εκ μέρους του οικονομικού φορέα , σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στη περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. ( Η σύνταξη των Υ.Δ θα πραγματοποιείται μετά τη κοινοποίηση της παρούσας)
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
  • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι

   δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

  •  Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ κατά την υποβολή)

  •   Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ κατά την υποβολή)

  •  Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.

  •  Στη περίπτωση των νομικών προσώπων , τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης αυτών και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, θα έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.

    

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν

 • 1) Τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) στα οποία θα εμφανίζονται τα προς προμήθεια είδη καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών.

  Παροχή πληροφοριών

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας, τηλ:2333027965 fax: 2333027796 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , τις εργάσιμες ώρες και ημέρες της επιχείρησης.

  Αρμόδιοι υπάλληλοι: Περνετζής Αργύριος , Αγοραστού Μαρία

  Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για το σύνολο των αιτούμενων ειδών και θα πληροί τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

  Για την ΔΕΥΑ
  Δήμου Αλεξάνδρειας


 • Περνετζής Αργύριος
  Αν. Δ/ντης ΔΕΥΑ Αλ

  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Φάκελος Διαγωνισμού