Απευθείας ανάθεση για τη προμήθεια
Φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος εργαζομένων της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας στο έτος 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος εργαζομένων όπου θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρα 328 του Ν. 4412/2016 και με Απόφαση Γενικού Διευθυντή.

Για τη προμήθεια έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμόν 03/2020 μελέτη της Τ.Υ , ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.963,85€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία & τρόπος υποβολής προσφοράς

Παρακαλούμε την υποβολή σχετικής προσφοράς για τα ανωτέρω μέχρι την 27/02/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ στα γραφεία (πρωτόκολλο) της Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας.(Δ/νση: Πλατεία Σιδ.Σταθμού, Αλεξάνδρεια ΤΚ 59300).

Γίνονται δεκτές μόνο σφραγιστές προσφορές. Στους οικονομικού φορείς επιβάλλεται η προσφορά θα πρέπει να γίνει σε έντυπο της ΔΕΥΑ Αλ, το οποίο μπορεί να παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως ή εκδηλώνοντας ενδιαφέρον μέσω της αποστολής mail του «υποδείγματος αίτησης» στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της επιχείρησης. και θα πρέπει να αφορά το αιτούμενο είδος και να πληροί τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά προσφοράς

  • Απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 , την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα , σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου , όπως αυτός ορίζεται στη περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. (Η σύνταξη των Υ.Δ θα πραγματοποιείται μετά τη κοινοποίηση της παρούσας)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ κατά την υποβολή)
  • Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ κατά την υποβολή)
  • Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.
    Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου. 

Στη περίπτωση των νομικών προσώπων , τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης αυτών και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, θα έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.

Τα παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας της διεθνής σειράς ISO 9001, πιστοποιητικό ποιότητας και ελέγχου του HACCP ή και των αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε.

Παροχή πληροφοριών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας, τηλ:2333027965 fax: 2333027796 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , τις εργάσιμες ώρες και ημέρες της επιχείρησης. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Περνετζής Αργύριος, Αγοραστού Μαρία.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής, για το σύνολο των αιτούμενων ειδών και θα πληροί τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για την
ΔΕΥΑ Δήμου Αλεξάνδρειας

Περνετζής Αργύριος
Αναπ.Δ/ντης ΔΕΥΑ Αλ

 

Συνημμένα:  Η πρόσκληση και η έκθεση τεχνικών προδιαγραφών, η αίτηση συμμετοχής και το έντυπο οικονομικής προσφοράς