Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας αδρανών όπου θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 328 του Ν. 4412/2016.
Για τη προμήθεια έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμόν 05/2020 μελέτη της Τ.Υ , ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.944,23€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία & τρόπος υποβολής προσφοράς

Παρακαλούμε την υποβολή σχετικής προσφοράς για τα ανωτέρω μέχρι την 17/03/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00μ.μ στα γραφεία (πρωτόκολλο) της Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας.(Δ/νση: Πλατεία Σιδ.Σταθμού, Αλεξάνδρεια ΤΚ 59300).

Γίνονται δεκτές μόνο σφραγιστές προσφορές Η προσφορά θα πρέπει να γίνει σε έντυπο της ΔΕΥΑ Αλ, το οποίο μπορεί να παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως ή εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την αποστολή του μέσω courier ή mail εφόσον προηγηθεί αίτημα να αφορά το σύνολο των αιτούμενων ειδών και να πληροί τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά προσφοράς

• Απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 , την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα , σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου , όπως αυτός ορίζεται στη περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. ( Η σύνταξη των Υ.Δ θα πραγματοποιείται μετά τη κοινοποίηση της παρούσας)
• Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ κατά την υποβολή)
• Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ κατά την υποβολή)
• Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών
• Στη περίπτωση των νομικών προσώπων , τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης αυτών θα έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.
• Τα ως άνω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους , εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
• Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.
• Τα πιστοποιητικά όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφών όπου αφορά το πρότυπο ΕΝ 13242:2002 «Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων για χρήση τα τεχνικά έργα και την οδοποιία».

Παροχή πληροφοριών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας, τηλ:2333027965 fax: 2333027796 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , τις εργάσιμες ώρες και ημέρες της επιχείρησης. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Περνετζής Αργύριος , Αγοραστού Μαρία

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής, για το σύνολο των αιτούμενων ειδών και θα πληροί τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 

Για την ΔΕΥΑ Δήμου Αλεξάνδρειας

 

Περνετζής Αργύριος
Αναπ.Δ/ντης ΔΕΥΑ Αλ

 

 Συνημμένα: Αίτηση