ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας ψυχρού & θερμού ασφαλτομίγματος και έτοιμου σκυροδέματος όπου θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 328 του Ν. 4412/2016.

Για τη προμήθεια έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμόν 06/2020 μελέτη της Τ.Υ , ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.861,85€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία & τρόπος υποβολής προσφοράς

Παρακαλούμε την υποβολή σχετικής προσφοράς για τα ανωτέρω μέχρι την 17/03/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ στα γραφεία (πρωτόκολλο) της Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας.(Δ/νση: Πλατεία Σιδ.Σταθμού, Αλεξάνδρεια ΤΚ 59300).

Γίνονται δεκτές μόνο σφραγιστές προσφορές. Η προσφορά θα πρέπει να γίνει σε έντυπο της ΔΕΥΑ Αλ, το οποίο μπορεί να παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως ή εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την αποστολή του μέσω courier ή mail εφόσον προηγηθεί αίτημα, να αφορά το σύνολο των αιτούμενων ειδών ανά ομάδα και να πληροί τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά προσφοράς

• Απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 , την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα , σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου , όπως αυτός ορίζεται στη περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. ( Η σύνταξη των Υ.Δ θα πραγματοποιείται μετά τη κοινοποίηση της παρούσας)
• Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ κατά την υποβολή)
• Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ κατά την υποβολή)
• Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.
• Στη περίπτωση των νομικών προσώπων , τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης αυτών, θα έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.
• Τα ως άνω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους , εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
• Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.
• Για συμβάσεις που στο σύνολο τους (εάν ο οικονομικός φορέας ενδιαφέρεται για περισσότερες ομάδες από μία) η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή κατώτερη του ποσό των 2.500,00€ δεν εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα και δίνεται η δυνατότητα προσκόμισης οικονομικής προσφοράς χωρίς την επισύναψη των παραπάνω αποδεικτικών στοιχείων.
• Τα αναφερόμενα πιστοποιητικά των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης

Παροχή πληροφοριών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας, τηλ:2333027965 fax: 2333027796 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , τις εργάσιμες ώρες και ημέρες της επιχείρησης. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Περνετζής Αργύριος , Αγοραστού Μαρία

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει στο προμηθευτή που θα προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής, για το σύνολο των αιτούμενων ειδών ανά ομάδα και θα πληροί τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 

Για την ΔΕΥΑ Δήμου Αλεξάνδρειας

 

Περνετζής Αργύριος
Αναπ.Δ/ντης ΔΕΥΑ Αλ

 

Συνημμένα: Αίτηση