ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, η δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης & αποχέτευσης χυτοσιδηρών υλικών & εξαρτημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης & ομβρίων και μικροϋλικών ύδρευσης για δώδεκα μήνες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 50.877,16€ χωρίς το ΦΠΑ (63.087,68€ με ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής επί των ποσοτήτων που αναγράφονται στο προϋπολογισμό της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Αλ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 311& 327 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, έχοντας σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης- αποχέτευσης , χυτοσιδηρών υλικών & εξαρτημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων και μικρούλικών ύδρευσης που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑ Αλ, οικονομικού έτους 2020. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή ανά ομάδα των ειδών προς προμήθεια.

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην κατωτέρω προθεσμία ( άρθρο 315 του Ν.4412/2016)

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 260, 296, 327, 330 και 331 (παρ. 1γ όπως τη τροποποιεί η παρ.38γ άρθρου 38 του Ν.4605/2019) του Ν. 4412/2016 και οι μετέπειτα τροποποιήσεις αυτών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 03/07/2020 ημέρα Παρασκευή ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00π.μ (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών)

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Αλεξάνδρεια, Τ.Κ59300, 1ος όροφος- Άνωθεν ΚΑΠΗ)

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ορισμένη ως άνω ημερομηνία , δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για τη παροχή πληροφοριών σχετικά με το διαγωνισμό είναι : Κ. Περνετζής Αργύριος , τηλέφωνο επικοινωνίας 2333027965 Fax: 2333027796 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ

 

ΠΕΡΝΕΤΖΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΤΥΧ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

 

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού