Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΑΛ.)

Διακηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:

«Φυσικοχημικές και Μικροβιολογικές Αναλύσεις πόσιμου νερού,
Αναλύσεις Βιολογικών Καθαρισμών Δήμου Αλεξάνδρειας, αναλύσεις ραδιενέργειας»

Προϋπολογισμού 50.420,00Ευρώ άνευ του ΦΠΑ (62.520,80 € με Φ.Π.Α)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 327 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της διακήρυξης.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η χρηματοδότηση θα γίνει από πόρους της ΔΕΥΑ Αλ. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 64-98-04-000 54-00-60 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 της ΔΕΥΑ Αλ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.deyaal.gr
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση : Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού , Αλεξάνδρεια Τ.Κ. 59300, 1ος όροφος , άνωθεν Κ.Α.Π.Η.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο : 2333027965.

 

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΑΛ


ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

 Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού