ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων , ελαιολιπαντικών και βιομάζας (pellet)»


Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ελαιολιπαντικών και βιομάζας (pellet) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Ν. Ημαθίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων, προϋπολογισμού 61.495,89 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτήριο της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας , Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού , 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 16/11/2020 ημέρα Δευτέρα Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

 

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΑΛ


ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

 

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού