ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τίτλο «Μίσθωση Εκσκαπτικών μηχανήματων έργου: τύπου Poclain 90, τύπου JCB με δυνατότητα προσαρμογής σφύρας & μίσθωσης φορτηγών αυτοκινήτων»

Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μίσθωσης εκσκαπτικών μηχανημάτων έργου: τύπου Poclain 90, τύπου JCBμε δυνατότητα προσαρμογής σφύρας και μίσθωσης φορτηγών αυτοκινήτών, προϋπολογισμού 73.817,20 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτήριο της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας , Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού , 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 02/03/2021 ημέρα Τρίτη Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΑΛ


ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού