ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων , ελαιολιπαντικών και βιομάζας (pellet)»
ΜΟΝΟ για την ομάδα Α «Προμήθεια υγρών καυσίμων»

Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

Προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Ν. Ημαθίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων, προϋπολογισμού 47.347,49 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτήριο της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας , Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού , 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 10/03/2021 ημέρα Τετάρτη Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΑΛ


ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

 

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού