ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μίσθωσης εκσκαπτικών μηχανημάτων έργου: τύπου Poclain 90, τύπου JCBμε δυνατότητα προσαρμογής σφύρας και μίσθωσης φορτηγού αυτοκινήτου για τη Δ.Ε. Μελίκης , προϋπολογισμού 18.131,78ευρώ με το Φ.Π.Α.

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

Οδός: Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού

Ταχ.Κωδ.: 59300

Τηλ.: 2333027965

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.deyaal.gr

Κωδικός NUTS: EL521

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης διαδικτυακά μέσω του ΚΗΜΔΗΣ , με το έντυπο της οικονομικής προσφοράς να χορηγείται σε έντυπη μορφή από την επιχείρηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Αλ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ταμείου 8:00-13:00 λαμβάνοντας αντίγραφα αυτών με δαπάνη 10,00€ το τεύχος και φροντίδα τους ή δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας www.deyaal.gr . Οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται ή προτίθενται να συμμετέχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν το «Υπόδειγμα Αίτησης» και να το αποστείλουν στη ΔΕΥΑ Αλ , (ιδιοχείρως , e-mail ).

Υπεύθυνοι υπάλληλοι ο κος Περνετζής Αργύριος και η κα Αγοραστού Μαρία, τηλ:2333027965.

3. Κωδικός CPV: 45520000-8

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL521

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αφορά τη μίσθωση εκσκαπτικών μηχανήματων έργου: τύπου Poclain 90, τύπου JCB με δυνατότητα προσαρμογής σφύρας & μίσθωσης φορτηγού αυτοκινήτου για τη Δ.Ε. Μελίκης με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά , βάσει τιμής , για τη κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας. Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 14.622,40€ προ Φ.Π.Α

6. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

7. Χρόνος παράδοσης: Δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Δύναται με απόφαση του Δ.Σ , να παραταθεί η χρονική διάρκεια της σύμβασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2 της διακήρυξης.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΜΟΝΟ η ομάδα Γ που αφορά τη: μίσθωση εκσκαπτικού μηχανημάτος έργου : ενός τύπου Poclain, ενός τύπου JCB με δυνατότητα προσαρμογής σφύρας & μίσθωση ενός φορτηγού αυτοκινήτου για τη Δ.Ε.Μελίκης.

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτήριο της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας , Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού , 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 19/04/2021 ημέρα Δευτέρα Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. : Κ.Α:62-07-91-000 Κ.Α.62-07-91-001 Κ.Α.62-07-91-002 Κ.Α.62-07-91-003 Κ.Α.62-07-92-000 Κ.Α.62-07-92-001 Κ.Α.62-07-93-00-000 Κ.Α.62-07-93-01-000 Κ.Α.62-07-93-02-000 Κ.Α.62-07-93-03-000 Κ.Α.54-00-60 του προϋπολογισμού έτους 2021 της ΔΕΥΑ Αλ

 15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). Η περίληψη θα αναρτηθεί στα προγράμματα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΚΗΜΔΗΣ , στο πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της ΔΕΥΑ Αλ και σε μία τοπική εφημερίδα.

 Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΑΛ

 

ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού