Από δείγματα που ελήφθησαν από κύρια σημεία παροχής νερού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Άρδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος θολότητας του νερού (αρχείο).